Oferta de formare continua pentru anul scolar 2019-2020

Oferta de formare continuă a Casei Corpului Didactic Gorj pentru anul școlar 2019/2020 a fost avizata.

 

PROGRAME PRIORITARE

Program de pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de definitivare în învățământ

Program de pregătire a cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în vederea participării la susținerea concursului național de ocupare a posturilor vacante

Aspecte curriculare și docimologice urmărite în cadrul inspecțiilor de specialitate

Dezvoltarea competențelor de evaluare ale cadrelor didactice care participă la evaluarea lucrărilor scrise din cadrul examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar și a concursului național de ocupare a posturilor vacante

Pregătirea cadrelor didactice în vederea participării în comisiile de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar

 

DIDACTICA SPECIALITĂŢII

Eficiență în predare prin folosirea metodelor activ participative

Dinamica normei lingvistice

Didactica formării competențelor

Modalități de implementare a curriculumului pentru învățământ preșcolar

Utilizarea calculatorului în studiul matematicii

Dezideratele  profilului  de formare al elevului la finalul ciclului primar

Documentele curriculare din perspectiva învăţământului primar

Evaluarea competenţelor  lingvistice

CLIL pentru învăţământul preşcolar

Strategii de aplicare a curriculum-ului pentru educație timpurie

Tendinţe actuale în didactica preşcolară din perspectiva achiziției de  competențe

Învățarea științelor – abordări metodologice moderne

Elemente de creativitate didactică în predarea orei de religie

Strategii de obținere, monitorizare și evaluare a progresului școlar

Strategii didactice inovative în predarea educaţiei fizice și sportului

Strategii didactice  pentru creșterea motivației și eficientizarea învățării

Arte vizuale și abilități practice prin proiecte tematice

Dezvoltarea comportamentelor cognitive la vârsta preșcolară

 

MANAGEMENT EDUCAŢIONAL / INSTITUŢIONAL

Dezvoltare organizațională  în instituțiile școlare

Managementul conflictelor în organizațiile școlare

Managementul organizaţional inovator

Managementul clasei de elevi

Managementul și administrarea resurselor  în unitățile școlare

Dezvoltare profesională continuă

Rolul și funcțiile cadrului didactic în procesul educațional

 

TIC ŞI UTILIZAREA CALCULATORULUI

TIC în activitatea didactică

Integrarea tehnologiilor IT în procesul didactic

Pregătirea  cadrelor didactice în vederea obținerii Certificării ECDL – Profil Didactic

Valențe inovative în managementul activității didactice

 

   EDUCAȚIE PENTRU CALITATE

Autoevaluarea instituţională prin aplicarea instrumentelor de asigurare a calităţii

EDUCAŢIE PENTRU DREPTURILE OMULUI

 Cultura drepturilor omului

 

EDUCAŢIE PENTRU DEZVOLATRE DURABILA

Educaţia pentru dezvoltare durabilă

 

EDUCAŢIE PENTRU EGALITATE DE ȘANSE

Teorie  şi  intervenţie  educaţională  la  copiii cu  autism

Strategii de asigurare a egalității de șanse în școală

Managementul clasei incluzive

Rromii, identitatea asumată și identitate atribuită

 

Educație pentru egalitate de gen

Promovarea egalităţii de gen

 

Educație anticorupție

Prevenirea fenomenului de corupţie în mediul educaţional

 

EDUCAȚIE ANTIDROG

Consumul, abuzul si dependența de droguri legale și ilegale la copii și adolescenți

 

TEHNICI DOCUMENTARE ÎN CDI

Biblioteconomie – valori tradiţionale şi moderne

 

Educație interculturală

Dialogul intercultural – element fundamental al conviețirii sociale

 

EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ

Metode și concepte didactice inovatoare corelate cu educația antreprenorială

 

EDUCAȚIE PENTRU NOILE MASS-MEDIA AUDIOVIZUALE

Media în procesul de predare-învățare-evaluare

 

ALTE PROGRAME DESTINATE PERSONALULUI DIDACTIC

Educația părinților – componentă a formării personalității copilului

Activitățile de tip outdoor – modalități de stimulare a interesului elevilor pentru învățare

Consiliere şi orientare şcolară

Intervenție specifică în situație de bullying

Educaţie pentru viață sănătoasă

Curs de iniţiere în limba engleză

Tehnici computerizate moderne de comunicare specifice serviciului secretariat

Expert Website Design

Necesitatea implementării standardelor de control intern managerial în unitățile de învățământ

Managementul achizițiilor publice

 

ACTVITĂŢI METODICE, ŞTIINŢIFICE ŞI CULTURALE

Dezvoltarea abilităților de viață la elevii interni

Inovație și schimbare în spațiul infodocumentar

Satul românesc, vremuri de altă dată – Identitatea istorică a poporului român

Competențele formatorului modern

 Descarcati / vizualizati Oferta de formare continua a CCD Gorj pentru anul scolar 2019/2020