Legislatie in vigoare – biblioteca CCD

Legea educatiei nationale nr.1/2011, art. 45 alin. 10, lit. G:

- centru metodologic pentru responsabili cu formarea continua, bibliotecari, documentaristi, profesori documentaristi/ responsabili ai centrelor de documentare si informare, informaticieni din invatamantul preuniversitar;

- Art. 10.- Domenii de activitate si tipuri de activitati: b) Domeniul activitati metodice, stiintifice si culturale cuprinde, in principal: – organizarea de activitati metodice pentru personalul didactic si didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar, manageri educationali, responsabili cu formarea continua, bibliotecari, profesori documentaristi/ responsabili centre de documentare si informare, informaticieni;

Legea bibliotecilor nr.334/2002, text actualizat la data de 20.01.2009, avandu-se in vedere republicarea din Monitorul Oficial, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, precum si a O.G. nr. 26/2006 si Legea nr. 277/2006 si din 2009pentru completarea art. 8:

- art. 36 b) bibliotecile caselor corpului didactic, biblioteci de drept public fara personalitate juridica, care indeplinesc functii de informare si documentare pentru personalul didactic din invatamantul preuniversitar si sunt subordonate inspectoratelor scolare judetene si al municipiului Bucuresti;

Regulament-cadru de functionare a bibliotecilor scolare aprobat prin OM 3944/9.05.2003:

- Structuri: b. Bibliotecile caselor corpului didactic, biblioteci de drept public, fara personalitate juridica, care indeplinesc functii de informare si documentare pentru personalul didactic din invatamantul preuniversitar, de coordonare si indrumare metodologica a bibliotecilor scolare din reteaua judeteana si a municipiului Bucuresti si sunt subordonate inspectoratelor scolare judetene;

- Personal: Activitatea bibliotecii scolare si a casei corpului didactic este condusa /coordonata si controlata de directorul unitatii respective si inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul scolar al Municipiului Bucuresti, la nivel local, iar pe plan central, de Ministerului Educatiei si Cercetarii, in colaborare cu Biblioteca Pedagogica Nationala I.C. Petrescu.

- Probleme de sistem si integrare: -  bibliotecarii caselor corpului didactic ( care ii coordoneaza si ii indruma, la randul lor, pe bibliotecarii scolari din reteaua judeteana respectiva), ea asigura asistenta metodologica intregii retele a bibliotecilor preuniversitare, sprijinind Ministerul Educatiei si Cercetarii si inspectoratele scolare judetene in coordonarea, indrumarea, evaluarea si inspectia bibliotecilor preuniversitare.

- Bibliotecile caselor corpului didactic, cate una in fiecare judet, respectiv Municipiul Bucuresti, cu rol de indrumare si coordonare metodologica a bibliotecilor scolare din reteaua respectiva.

Regulamentul de organizare si functionare a bibliotecii scolare Instructiuni metodologice aprobat prin ordinul ministrului invatamantului nr. 6566/17.06.1994:

- art.15. Bibliotecarii debutanti, inclusiv cei cu indemnizatie, absolventi si ai altor forme de invatamant decat cel biblioteconomic sunt instruiti in tehnicile elementare de biblioteconomie scolara de catre inspectoratele scolare prin casele corpului didactic, cu sprijinul specialistilor din Biblioteca Centrala Pedagogica si din bibliotecile institutiilor de invatamant superior din zona.

- art.16. Perfectionarea bibliotecarilor scolari incadrati cu norma intreaga, cu jumatate de norma sau indemnizatie, se realizeaza prin studiu individual, cursuri de perfectionare, consfatuiri, schimburi de experienta etc., organizate in cadrul caselor corpului didactic, inspectoratele scolare judetene (ISMB), cat si de MEN prin Biblioteca Centrala Pedagogica.

- art. 21. Achizitionarea de publicatii si alte categorii de documente, aparatura sau echipamente pentru bibliotecile scolilor care nu sunt ordonatoare de credite, se face de catre centrul de executie bugetara in subordinea careia se afla unitatea scolara. Stabilirea planului de achizitii pentru aceste biblioteci se face de catre casa corpului didactic, sub indrumarea inspectoratului scolar judetean (ISMB).

- art. 89. Pe plan local, bibliotecile scolare sunt indrumate si controlate de catre inspectoratele scolare judetene (ISMB), care antreneaza in acest scop, si personal de specialitate: bibliotecari de la casele corpului didactic.

Metodologia de organizare a inspectiei in bibliotecile de invatamant: Organizarea inspectiei:

1.Precizarea, conform reglementarilor legale, a organismelor si factorilor responsabili care organizeaza si desfasoara inspectii:

- Inspectia privind bibliotecile si activitatile de informare si documentare este sprijinita de:….., Casele Corpului Didactic,…

2. Evaluarea activitatii bibliotecii scolare:

- La nivelul unitatii de invatamant, de catre directorul scolii care urmareste indeplinirea, de catre bibliotecar, a obiectivelor cuprinse in planul de activitatii ale bibliotecii: analizeaza activitatea bibliotecarului din scoala, o data pe an, in cadrul consiliului profesoral; acesta face parte din comisiile de examinare in vederea incadrarii sau promovarii bibliotecarului scolar din unitatea scolara pe care o conduce.

Indrumarea metodologica a bibliotecarilor scolari este asigurata de Biblioteca Pedagogica Nationala I. C. Petrescu, la nivel central, de Casele Corpului Didactic si de inspectorul de specialitate, la nivel local, judetean.

Ordinul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului privind Regulamentul de organizare si functionare a casei corpului didactic, Sectiunea 1 – Statutul Casei Corpului Didactic:

- art. 4. Functiile Casei Corpului Didactic: centru metodologic pentru bibliotecarii si documentaristii din invatamantul preuniversitar;

- art. 8. Casa Corpului Didactic stabileste relatii de parteneriat cu institutii de invatamant de toate gradele, institute de cercetare stiintifica, societati stiintifice profesionale, biblioteci, organizatii guvernamentale si nonguvernamentale din tara si strainatate, persoane fizice / juridice etc., cu atributii in domeniul invatamantului, educatiei si cercetarii.

- art. 9, g) centru metodologic pentru responsabili cu formarea continua, bibliotecari, documentaristi, profesori documentaristi/ responsabili ai centrelor de documentare si informare, informaticieni din invatamantul preuniversitar;

Metodologia de incadrare a personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic in casele corpului didactic, anexa nr. 2 la O.M. nr.4713/ 23.08.2010:

- art. 15. Domeniile de competenta pentru:

a) bibliotecar: – organizarea, coordonarea activitatii de formare continua pentru bibliotecarii din unitatile de invatamant;

- acordarea asistentei metodologice de specialitate pentru bibliotecarii institutiilor de invatamant preuniversitar din judet;

Metodologia formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar anexa la om nr. 5720 / 20.10.2009:

- art. 9. (1) Casa Corpului Didactic, centru de resurse si documentare, organizeaza activitati de formare a personalului didactic, didactic auxiliar si a personalului de conducere, de indrumare si de control din invatamantul preuniversitar.

- (2) La nivelul fiecarui judet, Casa Corpului Didactic initiaza si organizeaza activitati de formare continua, stiintifice, metodice si culturale incluse in Oferta de programe a institutiei, avizata anual de directia de specialitate din Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.

- (3)Casa Corpului Didactic, in calitate de furnizor de programe de formare continua, propune spre acreditare, la Centrul National de Formare a Personalului Didactic din invatamantul preuniversitar, programe de perfectionare proprii, sau/si in parteneriat cu institutii cu atributii in domeniul educatiei si cercetarii.

- (4) La solicitarea Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, casa corpului didactic organizeaza si realizeaza diferite tipuri de programe: stagii, cursuri, sesiuni pentru formarea personalului didactic, didactic auxiliar si a personalului de conducere, de indrumare si de control din invatamantul preuniversitar.

Metodologia privind angajarea si promovarea in functii a personalului din bibliotecile scolare: Cap. II. Angajarea personalului din bibliotecile scolare:

art. 12.Din comisia de examinare, fac parte 3-5 membri, dupa cum urmeaza :

Pentru bibliotecarul scolar:

1. directorul scolii;

2. reprezentantul inspectoratului scolar;

3. bibliotecarul casei corpului didactic;

4. un specialist in domeniul biblioteconomiei;

5. un reprezentant al administratiei publice locale.

Secretariatul este asigurat de reprezentantul compartimentului resurse umane din unitatea angajatoare.

Anexa la O. M. MECTS la 2011 Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor din invatamantul preuniversitar / 2011:

- art.2. Respectarea regulamentului este obligatorie pentru personalul de conducere, indrumare si control din Ministerul Educatiei si Cercetarii, din inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, denumite in continuare inspectorate scolare, pentru personalul de conducere, indrumare, control, didactic de predare si instruire practica, didactic auxiliar, nedidactic, pentru elevii si parintii care vin in contact cu unitatea de invatamant.

- art.36. Atributiile catedrelor/comisiilor metodice sunt urmatoarele:

a) elaboreaza propunerile pentru oferta educationala a unitatii de invatamant si strategia acesteia, cuprinzand obiective, finalitati, resurse materiale si umane, curriculum la decizia scolii;

b) elaboreaza programe de activitati semestriale si anuale;

c) consiliaza cadrele didactice, in procesul de elaborare a proiectarii didactice si a planificarilor semestriale;

h) seful de catedra / comisie metodica stabileste atributiile fiecarui membru al catedrei/comisiei metodice;

i) seful de catedra / comisie metodica evalueaza activitatea fiecarui membru al catedrei/comisiei metodice si propune consiliului de administratie calificativele anuale ale acestora, in baza unui raport bine documentat;

j) organizeaza activitati de formare continua si de cercetare, actiuni specifice unitatii de invatamant, lectii demonstrative, schimburi de experienta etc.;

k) seful de catedra sau un membru desemnat de acesta efectueaza asistente la lectiile personalului didactic de predare si de instruire practica din cadrul catedrei, cu precadere la stagiari si la cadrele didactice nou venite in unitatea de invatamant;

l) elaboreaza informari, semestrial si la cererea directorului, asupra activitatii catedrei/comisiei metodice, pe care le prezinta in consiliul profesoral;