Planul Managerial al bibliotecii CCD – vechi

I.PROIECTARE STRATEGICA 

1. Functii

Biblioteca Casei Corpului Didactic Gorj, fiind o biblioteca pedagogica de drept public, indeplineste functii de informare si documentare pentru personalul didactic din invatamantul preuniversitar, dar se adreseaza si studentilor interesati sa imbratiseze cariera didactica. Ca parte din Sistemul National de Informare si Documentare Indeplineste urmatoarele functii:

- colectioneaza, organizeaza, stocheaza si disemineaza colectii reprezentative de carti, periodice, in functie de dimensiunile si structura socio-profesionala a utilizatorilor sai;

- realizeaza servicii gratuite de lectura si studiu la sala si Imprumut la domiciliu;

- organizeaza cataloage si alte instrumente de informare bibliografica;

- asigura servicii de informare bibliografica;

- asigura indrumarea si asistenta metodologica pentru bibliotecile din reteaua scolara judeteana.

2. Obiective

Biblioteca Casei Corpului Didactic Gorj este o structura care ofera servicii de informare, lectura si studiu, in scopul satisfacerii cerintelor unui segment cat mai amplu de utilizatori, prin obiective specifice profilului sau pedagogic si enciclopedic, cat si prin activitati concrete, masurabile si cuantificabile la nivelul serviciilor.

In planificarea activitatii, am identificat principalele obiective, luand in calcul

Urmatoarele elemente :

A. Utilizatorii: ce sunt si ce nu sunt ei;

B. Serviciile: ce servicii sunt necesare, ce servicii trebuie Imbunatatite si care dintre acestea trebuie redimensionate;

C. Resursele de personal (parcurgerea cursurilor de initiere in biblioteconomie si stiinta

Informarii, comunicare si pentru profesori documentaristi prin cursuri postuniversitare si master; formare continua; instruirea Intr-un program propriu a tuturor bibliotecarilor din reteaua preuniversitara in tehnica utilizarii calculatorului; asistenta de specialitate pentru bibliotecarii nou-numiti; realizarea unui sistem coerent de asistenta metodologica in judet);

D. Resursele financiare (utilizarea judicioasa a resurselor bugetare in conditiile in care pretul publicatiilor creste, iar suporturile electronice devin tot mai necesare; identificarea unor noi surse )

E. Responsabilitatile bibliotecii in cadrul comunitatii. Rolul bibliotecii Casei Corpului Didactic este de a informa si documenta, de a organiza activitatile de formare continua si a activitatilor cu caracter stiintific, metodic si cultural pentru bibliotecarii din invatamantul preuniversitar, de a promova inovatia si miscarea pentru reforma.

Obiective generale:

O1. Includerea planului managerial al bibliotecii in planul managerial al Casei Corpului Didactic;

O2. Biblioteca CCD este centru metodologic pentru bibliotecarii / responsabilii CDI si profesorii documentaristi;

O3. Organizarea acestei biblioteci trebuie sa raspunda nevoilor de formare continua a

Bibliotecarilor la nivelul judetului;

O4. Biblioteca CCD este responsabila cu informarea si documentarea cadrelor didactice;

O5. Initierea si dezvoltarea unor relatii de parteneriat cu alte institutii similare din tara, edituri, alte organizatii sau asociatii de profil;

Obiective specifice:

O1. Organizarea consfatuirilor, sesiunilor si cercurilor metodologice ale bibliotecarilor din invatamantul preuniversitar;

O2. Organizarea unor cursuri de initiere in biblioteconomie si formare continua, pe nivele, pentru bibliotecari/ responsabili CDI si profesorii documentaristi;

O3. Realizarea operatiunilor biblioteconomice, de informare si documentare conform

Metodologiei si planificarii;

O4. Realizarea de programe de popularizare a fondului de carte al bibliotecii;

O5. Cunoasterea nevoilor de lectura, munca intelectuala a utilizatorilor si dezvoltarea de relatii profesionale cu acestia;

O6. Organizarea a diferite evenimente culturale, expozitii, lansari de carte;

O7. Stabilirea de relatii de parteneriat cu alte CCD- uri, biblioteci, muzee;

ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI

- Experienta acumulata de bibliotecarul institutiei pe parcursul anilor de activitate si in urma participarii la programe/ stagii de formare;

- Imaginea pozitiva a bibliotecii CCD reflectata in mass media;

- Aprecierea pozitiva de catre cursanti a programelor de formare derulate de bibliotecarul CCD in judet si a altor activitati;

- Oferta diversificata de programe de formare propusa;

- Logistica, retea de calculatoare cu acces la Internet in cadrul laboratorului informatic;

- Biblioteca dispune de 26500 de volume si alte publicatii;

- Existenta parteneriatelor cu unitati scolare si alte institutii de cultura din judet, pentru derularea unor activitati metodico-stiintifice si culturale;

PUNCTE SLABE

- Baza materiala insuficienta: lipsa unor calculatoare noi si performante in biblioteca, a unui software de biblioteca,

- Lipsa fondurilor necesare achizitionarii unor obiecte de inventar;

- Lipsa fondurilor pentru participarea gratuita la cursurile de perfectionare din oferta de programe a CCD;

- Absenta unui software pentru evidenta documentelor si tranzactiilor de biblioteca;

- Sincope in fluxul informational cu unitatile scolare datorata faptului ca nu toti directorii de scoli informeaza la timp bibliotecarii scolari si profesorii documentaristi despre actiunile desfasurate de biblioteca CCD;

OPORTUNITATI

- Proiecte si programe de formare datorate reformei organizate de M.E.N prin intermediul BPN, BNR si ABR;

- Posibilitatea de formare initiala sau continua, prin cursuri postuniversitare si de master oferite de universitati de prestigiu din tara;

- Numarul mare de bibliotecari scolari care doresc sa participe la programe de perfectionare si de formare initiala si continua;

- Deschiderea conducerii CCD pentru corelarea obiectivelor si sprijinirea activitatilor derulate prin biblioteca CCD;

- Posibilitatea accesarii fondurilor europene si a diferitelor programe de granturi;

AMENINTARI

- Reticenta la schimbare/ conservatorismul unor bibliotecari scolari sau directori de scoli;

- Exodul biblitecarilor scolari calificati spre alte domenii ale economiei mai atractive din punctul de vedere al salarizarii;

- Legea sponsorizarii nu este suficient de stimulativa pentru implicarea agentilor economici in finantarea bibliotecilor scolare;

PRIORITATI DE FORMARE IDENTIFICATE LA BIBLIOTECARII SCOLARI SI LA PROFESORII DOCUMENTARISTI DIN JUDETUL GORJ

Din analiza efectuata de documentaristul CCD Gorj in urma activitatilor metodice desfasurata in bibliotecile scolare si CDI-urile din judet, au reiesit ca fiind prioritare

Urmatoarele domenii:

- Cultura informatiei

- Metode active in CDI

- Management si marketing de biblioteca

- Posibilitati de finantare pentru structurile infodocumentare

- Tehnici pedagogice de lucru in biblioteca

- Comunicare/ Tehnici de comunicare

- Gestiune de biblioteca

- Legislatie de biblioteca

DIRECTIILE PRIORITARE DE DEZVOLTARE A BIBLIOTECII CCD GORJ

- Modernizarea managementului de biblioteca ;

- Gestionarea eficienta a resurselor materiale si financiare;

- Cresterea calitatii resursei umane din invatamant prin dobandirea de noi competente;

- Initierea unor proiecte/ programe pentru obtinerea finantarii unor activitati din alte surse decat cele bugetare;

- Continuarea demersurilor (pe langa autoritatile locale/ centrale) necesare pentru obtinerea unei sponsorizari menite sa ajute la desfasurarea activitatilor bibliotecii CCD.

II. PLANIFICARE SI ORGANIZARE

DOMENIUL PERFECTIONARE/ FORMARE CONTINUA A BIBLIOTECARILOR SCOLARI DIN JUDETUL GORJ

Obiective Specifice

Perfectionarea periodica obligatorie

Participarea la cursuri de formare continua la care CCD este organizator

Participarea la cursuri de formare continua din oferta CCD

Imbogatirea fondului de carte si periodice a bibliotecii CCD

Sprijinirea activitatii bibliotecilor scolare

Consiliere si consultanta diversa

DOMENIUL ACTIVITATI STIINTIFICE, METODICE, CULTURALE

Obiective Specifice

- Organizarea de sesiuni de comunicari stiintifice:

- Organizarea sesiunii de comunicari in parteneriat cu biblioteci CCD

- Sesiunea de comunicari stiintifice a CCD Gorj sectiunea biblioteci/ CDI

- Simpozioane dedicate marilor personalitati culturale nationale si internationale

- Actiuni dedicate Lunii Internationale a bibliotecii scolare (octombrie)

- Organizarea de concursuri si activitati culturale

- Organizarea de expozitii si lansari de carte (lunar)

- Organizare de expozitii de arta plastica (semestrial)

- Organizarea de auditii muzicale (semestrial)

- Realizarea de parteneriate

- Participarea la proiecte derulate in parteneriat cu institutii din judet, din tara sau din

Strainatate
DOMENIUL MARKETING EDUCATIONAL, PUBLICITATE / DISEMINARE

Obiective Specifice

Realizarea publicitatii activitatilor bibliotecii CCD

- Actualizarea informatiilor legate de biblioteca pe pagina web a CCD Gorj

- Mentinerea legaturii cu mass-media

- Comunicarea noutatilor pentru bibliotecile scolare gorjene

- Comunicarea fondului documentar al bibliotecii

- Utilizarea site-ului CCD, sectiunea Biblioteca

DOMENIUL DEZVOLTARII PROFESIONALE A PERSONALULUI INSTITUTIEI

-Obiective Specifice

- Sporirea competentelor bibliotecarului CCD

- Participarea la stagii de formare, la studii postuniversitare si masterat

- Participarea la simpozioane si sesiuni de comunicari stiintifice

- Participarea la conferintele organizate de Asociatia Bibliotecarilor din Romania

- Autoformare prin studiu individual