Capitolul VI Sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile – Extras din ANEXA la OME Nr. 4224/06.07.2022

Capitolul VI Sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile

 

Articolul 57

(1)    Evaluarea și validarea achizițiilor dobândite de personalul didactic prin diferite programe și forme de organizare a formării continue se realizează pe baza Sistemului de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile.

(2)    Sistemul prevăzut la alin. (1) permite flexibilizarea și transparența rutelor de formare în contexte variate: formale, nonformale și informale și reglementează cadrul general, instituțional, conceptual și procedural prin care se realizează acumularea, recunoașterea și echivalarea creditelor profesionale transferabile.

 

Articolul 58

Aplicarea principiului învățării pe tot parcursul vieții presupune recunoașterea și validarea, prin Sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile, a achizițiilor dobândite de personalul didactic, în contexte formale, nonformale și informale.

 

Articolul 59
(1) Recunoașterea, echivalarea și validarea achizițiilor dobândite de personalul didactic prin diferite programe și forme de organizare a formării continue, la nivelul fiecărei unități de învățământ, se realizează de către Comisia de mentorat didactic și formare în cariera didactică - CMDFCD, cu atribuții prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ – ROFUIP.
(2) Activitățile organizate și desfășurate, în fiecare unitate de învățământ, prin CMDFCD sunt:
a) planificarea, organizarea și desfășurarea activităților din domeniul formării în cariera didactică;
b) realizarea diagnozei de formare continuă;

c) stabilirea stadiului de îndeplinire a condiției de formare pentru personalul didactic, prin actualizarea periodică a bazei de date privind numărul creditelor profesionale transferabile acumulat de fiecare cadru didactic pe parcursul anului școlar precedent, până la data de 31 august;
d) monitorizarea impactului formării cadrelor didactice asupra calității procesului de predare-învățare-evaluare și a progresului școlar al elevilor;
e) implementarea standardelor de formare asociate profilului profesional al cadrelor didactice;
f) consilierea cadrelor didactice în procesul de predare-învățare-evaluare, inclusiv în sistem blended learning/online;
g) realizarea graficului activităților de practică pedagogică și monitorizarea activității profesorilor mentori, în cazul în care unitatea de învățământ este școală de aplicație;
h) organizarea și desfășurarea activităților specifice de mentorat didactic pentru cadrele didactice debutante, în vederea susținerii examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar;
i) elaborarea de rapoarte și planuri anuale privind dezvoltarea profesională continuă și evoluția în cariera didactică a personalului didactic încadrat în unitatea de învățământ.
(3) Componența CMDFCD este stabilită anual, prin decizie a conducerii unității de învățământ.

 

Articolul 60

(1)    Personalul didactic din învățământul preuniversitar are obligația legală, prevăzută la art. 245 alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, de a participa periodic la diferite forme de organizare a formării continue, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani școlari de activitate didactică la catedră, calculat de la data promovării examenului de definitivare în învățământ, minimum 90 de credite profesionale transferabile, fără a lua în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă, în condițiile legii.

(2)    Pentru cadrele didactice care au acumulat numărul minim de credite profesionale transferabile precizat la alin. (1), unitatea de învățământ în care sunt încadrate, prin CMDFCD, eliberează anual, în perioada 15-30 noiembrie, adeverință din care să rezulte îndeplinirea condiției de formare continuă, conform unui model elaborat de Ministerul Educației.

(3)    În sensul prezentei metodologii-cadru, prin interval legal prevăzut se înțelege intervalul consecutiv de 5 ani școlari de activitate didactică la catedră, precizat la alin. (1).

 

Articolul 61
(1) Acumularea de 90 de credite profesionale transferabile se realizează prin participarea la programe de studii organizate de instituțiile de învățământ superior, prin participarea la programe pentru dezvoltare profesională continuă și la alte forme de organizare a formării continue.
(2) Personalul didactic beneficiază de recunoașterea rezultatelor învățării în contexte formale, nonformale și informale și de echivalarea în credite profesionale transferabile a competențelor dobândite prin participarea la diverse forme de organizare a formării continue.
(3) Nivelurile de competență și etapele de dezvoltare în carieră sunt descrise de standard profesionale pentru profesia didactică, de standarde de calitate și de competențe profesionale.

 

Articolul 62
Pentru fiecare cadru didactic se consideră îndeplinite de drept condițiile de formare continua prevăzute la art. 60 alin. (1) în următoarele situații:
a) obținerea, în intervalul legal prevăzut, a gradului didactic II sau a gradului didactic I, conform ordinului ministrului de validare a rezultatelor pentru gradele didactice II și I;
b) absolvirea de către personalul didactic din învățământul preuniversitar, în intervalul respectiv, a studiilor universitare de master, în domeniul de specialitate sau în domeniul științe ale educației, conform documentelor de certificare legal prevăzute;
c) absolvirea, în intervalul respectiv, a studiilor universitare de doctorat în domeniul de specialitate sau în domeniul științe ale educației, conform documentelor de certificare legal prevăzute;
d) absolvirea, în intervalul respectiv, a unui program postuniversitar de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, cu durata de 2 ani/4 semestre – 120 de credite ECTS, conform documentelor de certificare legal prevăzute;
e) obținerea, în intervalul respectiv, a unei alte specializări, care atestă obținerea de competențe de predare a unei alte discipline, în învățământul preuniversitar, conform documentelor de certificare legal prevăzute.

 

Articolul 63

Pentru alte situații decât cele prevăzute la art. 62 alin. (1), condiția de formare continuă se consideră

îndeplinită prin participarea cadrelor didactice la programe de studii organizate de instituțiile de învățământ superior și/sau la programe de dezvoltare profesională continuă, precum și prin recunoașterea rezultatelor învățării în contexte formale, nonformale și informale.

 

Articolul 64
Pentru participarea la programe de studii organizate de instituțiile de învățământ superior, cadrele didactice beneficiază de echivalarea în credite profesionale transferabile, după cum urmează:
a) 60 de credite profesionale transferabile, pentru absolvirea, în intervalul legal prevăzut, a unui program de studii masterale într-un domeniu diferit de domeniul de specialitate;
b) 50 de credite profesionale transferabile, pentru absolvirea în intervalul legal prevăzut a unui program postuniversitar, întrun domeniu diferit de domeniul de specialitate, cu durata de 2 ani/4 semestre, conform documentelor de certificare legal prevăzute;
c) 40 de credite profesionale transferabile, pentru absolvirea în intervalul legal prevăzut a unui program postuniversitar, întrun domeniu diferit de domeniul de specialitate, cu durata de 1,5 ani – 3 semestre, conform documentelor de certificare legal prevăzute;
d) 30 de credite profesionale transferabile, pentru absolvirea în intervalul legal prevăzut a unui program postuniversitar, întrun domeniu diferit de domeniul de specialitate, cu durata de 1 an – 2 semestre, conform documentelor de certificare legal prevăzute.

 

Articolul 65
(1) Prin participarea la programe de dezvoltare profesională continuă și prin recunoașterea rezultatelor învățării în contexte formale, nonformale și informale, cadrele didactice pot acumula 90 de credite profesionale transferabile.
(2) Pentru îndeplinirea condiției de formare în situațiile precizate la alin. (1), fiecărui cadru didactic, la nivelul unității de învățământ, prin CMDFCD, i se calculează numărul de credite profesionale transferabile dobândite, după formula:
a) minimum 40 de credite profesionale transferabile dobândite prin participarea la programe acreditate;
b) maximum 35 de credite profesionale transferabile dobândite prin participarea la programe complementare;
c) maximum 15 credite profesionale transferabile dobândite prin participarea la programe pentru abilitare funcțională.
(3) În situația în care cele 90 de credite profesionale transferabile sunt acumulate de către un cadru didactic atât prin participarea la programe de studii organizate de instituțiile de învățământ superior, cât și prin participarea la programe pentru dezvoltare profesională continuă și la alte forme de organizare a formării continue, se consideră îndeplinită condiția de formare dacă creditele profesionale transferabile au fost dobândite după cum urmează:

a)    minimum 30 de credite profesionale transferabile dobândite prin participare la diverse forme de organizare a formării continue;

b)    maximum 60 de credite profesionale transferabile dobândite prin participarea la programe de studii organizate de instituții de învățământ superior.

 

Articolul 66
În situația în care cadrul didactic a finalizat diferite forme de organizare a formării continue, acesta are obligația de a depune documente-suport de certificare, însoțite de o cerere privind evaluarea stadiului de îndeplinire a condiției de formare pentru personalul didactic, la secretariatul unității de învățământ în care este încadrat în anul școlar respectiv, în perioada 1 septembrie-31 octombrie.

 

Articolul 67

    (1) Comisia validează, după evaluare, îndeplinirea condiției de formare prin acumularea numărului de credite profesionale transferabile legal prevăzut, inclusiv prin recunoașterea și echivalarea în credite profesionale transferabile a rezultatelor participării personalului didactic la programe pentru dezvoltare profesională continuă și pentru evoluția în cariera didactică, sau, după caz, certifică numărul de credite profesionale transferabile acumulate, pentru intervalul legal prevăzut.
(2) Situația centralizată privind acumularea numărului de credite profesionale transferabile pentru cadrele didactice încadrate în unitatea de învățământ este prezentată, de către CMDFCD, în consiliul profesoral și validată de consiliul de administrație al unității de învățământ, în perioada 1 noiembrie-15 noiembrie.
(3) Pentru cadrele didactice pentru care s-a validat îndeplinirea condiției de formare, unitatea de învățământ eliberează adeverințe privind acumularea creditelor profesionale transferabile, după un model elaborat de Ministerul Educației.
(4) După validare, situația centralizată privind acumularea numărului de credite profesionale transferabile pentru cadrele didactice încadrate în unitatea de învățământ este comunicată, în perioada 16-30 noiembrie, de către responsabilul CMDFCD, inspectorului școlar pentru dezvoltarea resurselor umane din inspectoratul școlar și profesorului metodist cu atribuții privind mentoratul pentru dezvoltare profesională, din casa corpului didactic.
(5) Documentele precizate la art. 66 se arhivează la nivelul unității de învățământ, în component dosarelor personale ale cadrelor didactice, conform procedurilor proprii de arhivare, elaborate conform legislației în vigoare.

 

Articolul 68

             (1) CMDFCD își poate desfășura activitatea și în sistem blended-learning.

(2) În organizarea și desfășurarea activităților sale, CMDFCD respectă prevederile directivelor Uniunii Europene privind securitatea cibernetică și prelucrarea datelor cu caracter personal, cuprinse în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu character personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și legislația specifică privind regimul proprietății intelectuale și secretul profesional.