Cursuri avizate 2023-2024

PROGRAME PRIORITARE

Program de pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de definitivare în învățământ

Program de pregătire a cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în vederea participării la susținerea concursului național de ocupare a posturilor vacante 

Rolul și competența profesorului metodist în analiza și evaluarea inspecției de specialitate

Dezvoltarea competențelor de evaluare ale cadrelor didactice care participă la evaluarea lucrărilor scrise din cadrul examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar și a concursului național de ocupare a posturilor vacante

Pregătirea cadrelor didactice în vederea participării în comisiile de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar  

 

PROGRAME OFERTA CCD

 

DIDACTICA SPECIALITĂŢII

CLIL pentru învăţământul antepreşcolar şi preşcolar 

Proiectarea și desfășurarea activităților didactice cu suport digital în învățamântul preșcolar

Competențe de comunicare prin joc și lectură în cadrul demersului didactic la ciclul primar

Lecția digitală în predarea limbii și literaturii române

Integrarea și utilizarea calculatorului în predarea-învățarea-evaluarea chimiei

Metode și tehnici de învățare eficientă a religiei

Rolul sportului în dezvoltarea armonioasă a elevilor

Perspective moderne în abordarea disciplinelor tehnice

Tehnica Mind Mapping în serviciul Pedagogiei pozitive

Educație integrată – abordări moderne în psihopedagogia specială

Start în aventura cunoașterii universului

MANAGEMENT EDUCAŢIONAL / INSTITUŢIONAL

Dezvoltare profesională continuă în context actual

Managementul clasei de elevi

Gestionarea situațiilor de criză educațională la nivelul clasei de elevi

Proiecte europene și dezvoltarea în carieră

Elaborarea şi managementul curriculum-ului la decizia şcolii

Creșterea randamentului școlar prin activități nonformale

Inovație în educație

Comunicare și resurse educaționale deschise în contexte non-formale

Instrumente pentru prevenirea bullying-ului  în școală

TIC ŞI UTILIZAREA CALCULATORULUI

Utilizarea instrumentelor TIC în activitatea didactică 

Utilizarea eficientă a calculatorului 

Competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi cunoaştere 

Incluziune școlară prin digitalizarea metodelor de predare-învățare-evaluare

Inițiere în eTwinning 

Proiectarea informatizată folosind Pro 100 și SketchUp

Prezi – o alternativă modernă și dinamică utilizată pentru crearea și prezentarea materialelor educaționale

G-suite – o soluție pentru învățarea online în educație 

EDUCAȚIE PENTRU CALITATE

Mass-media ca resursa a educaţiei permanente

EDUCAŢIE PENTRU DREPTURILE OMULUI

Drepturile omului – elementul esențial în formarea unui cetățean responsabil

EDUCAŢIE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ

Modalități de aplicare practică a conceptului de dezvoltare durabilă în cadrul Programelor Erasmus+

Școli durabile prin educație pentru dezvoltare durabilă

Educație pentru viață și dezvoltare durabilă

Promovarea educației pentru sănătate în școală

Eco-educația și protecția mediului

Metode de protecție a mediului înconjurător

EDUCAŢIE PENTRU EGALITATE DE ȘANSE

Strategii eficiente pentru diminuarea abandonului școlar

Gamificarea și incluziunea școlară

Incluziune și egalitate de șanse

Pshiopedagogia  dezvoltării – o perspectivă a egalității de șanse

Abordarea și integrarea copiilor cu CES în sistemul de educație

EDUCAȚIE PENTRU EGALITATE DE GEN

Strategii de prevenire a violenței de gen în școală

EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE 

Prevenirea corupției în educație prin informare, formare și responsabilizare

EDUCAȚIE ANTIDROG

Prevenirea consumului de substanţe care determină dependență

Consumul, abuzul si dependența de droguri legale și ilegale la copii și adolescenți

EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ

Holocaustul – forme de intoleranță, rasism, xenofobie, antisemitism, excluziune și marginalizare

Forme de comunicare și solidarizare intracomunitară privind cultura tradițională a rromilor

EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ 

Antreprenoriat prin Firma de exercițiu

Interdisciplinaritate și transdiciplinaritate în predarea Educației antreprenoriale 

ALTE PROGRAME DESTINATE PERSONALULUI DIDACTIC ȘI DIDACTIC AUXILIAR 

Consiliere și orientare școlară 

Bullying-ul – comportament intenționat asupra sănătății emoționale a copilului și adultului 

Necesitatea implementării standardelor de control intern managerial în unitățile de învățământ preuniversitar 

Psihologia  copilului și adolescentului – particularități și problematici specifice de dezvoltare

Inteligența socială – o competență pentru viață

Tehnici și strategii de dezvoltare a iteligenței emoționale 

Sănătate mentală și wellbeing 

Animator socio-educativ 

Ȋmpreună pentru educația preșcolarilor! 

Metode de predare pentru managementul diversității

Aptitudini și necesități dobândite prin SSM în context european

Stiluri de educație parentală

Managementul Centrelor de Documentare şi Informare

Tehnici de promovare și stimulare a lecturii 

 

  Descarcati / vizualizati oferta de formare continuă a CCD Gorj pentru anul școlar 2023-2024

Inscriere online