Cursuri avizate 2020-2021

PROGRAME PRIORITARE

Program de pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de definitivare în învățământ  

Program de pregătire a cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în vederea participării la susținerea concursului național de ocupare a posturilor vacante  

Aspecte curriculare și docimologice urmărite în cadrul inspecțiilor de specialitate   

Dezvoltarea competențelor de evaluare ale cadrelor didactice care participă la evaluarea lucrărilor scrise din cadrul examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar și a concursului național de ocupare a posturilor vacante   

Pregătirea cadrelor didactice în vederea participării în comisiile de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar  

 

PROGRAME OFERTA CCD

DIDACTICA SPECIALITĂŢII

Utilizarea de noi metode de predare-învățare adaptate cerințelor actuale în Educație fizică și sport  

Metode de evaluare moderne în activitatea didactică   

Norma lingvistică în comunicarea didactică  

Valorificarea inteligențelor multiple în învățământul preșcolar  

Proiectarea și desfășurarea activităților didactice cu suport digital în învățământul preșcolar  

Strategii interactive pentru fizică și matematică în mediul online  

Creativitate și eficiență în procesul didactic  

Demersuri inovative de predare  a limbii și literaturii române  

Jocurile psihosociale aplicate în activitatea didactică  

Învățarea eficientă prin activități de tip outdoor   

Integrarea conținuturilor în învățământul preșcolar și primar  

Metode, procedee, tehnici de abordare a predării-învățării-evaluării inovative în învățământul primar  

Strategii tehnologizate de învățare eficientă a religiei  

Cunoașterea și utilizarea elementelor de limbaj muzical  

Gamefication în procesul instructiv- educativ  

CLIL pentru învățământul preșcolar  

Adaptarea procesului educațional în noul context social

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL/INSTITUȚIONAL

Management de proiect în învățământul preșcolar  

Managementul activităților extracurriculare  

Managementul ca știință a conducerii  

Conduita și etica profesională în învățământul preuniversitar  

Prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurie a școlii  

Managementul conflictelor în organizațiile școlare  

Management de proiect  

TIC ȘI UTILIZAREA CALCULATORULUI

Metode digitale de predare-evaluare și de motivare a elevilor prin utilizarea platformei educaționale WORD WALL  

TIC în activitatea didactică  

Instrumente on-line de predare – evaluare  

Utilizarea Gsuite for Education în eficientizarea procesului de predare – învățare  

Utilizarea instrumentelor Web 2.0 în era digitală  

Lecții interactive digitale create utilizând platformele educaționale

EDUCAȚIE PENTRU CALITATE

Mentorat și dezvoltare profesională  

Evaluarea rezultatelor învățării prin strategii moderne și instrumente digitale  

Managementul activității didactice și noile schimbări  

Educația de calitate, educația preșcolară axată pe copil

EDUCAȚIE PENTRU DREPTURILE OMULUI

Valorizarea demnității umane și a drepturilor omului

EDUCAȚIE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ

Educația pentru dezvoltare durabilă  

Progresul școlar în contextul actual  

Educația ecologică în contextul învățării științelor

EDUCAȚIE PENTRU EGALITATE DE ȘANSE

Educația incluzivă prin metode nonformală  

Integrarea copiilor proveniți din mediile dezavantajate în activitățile școlare și extrașcolare  

Educația incluzivă- primii pași în egalitatea de șanse  

Metode și tehnici inovative utilizate pentru integrarea copiilor cu CES în învățământul de masă

Educație pentru egalitate de gen  

Educație pentru echitate de gen

Educație anticorupție  

Prevenirea fenomenului de corupţie în mediul educaţional

EDUCAȚIE ANTIDROG  

Consumul, abuzul și dependența de droguri legale și ilegale la copii și adolescenți          

 TEHNICI DOCUMENTARE ÎN CDI  

Proiectele educative în structurile  infodocumentare din învățământul preuniversitar

Educație interculturală  

Istoria rromilor în spațiul românesc

EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ  

Antreprenoriat în viața reală și online  

Dezvoltarea practicilor antreprenoriale în cadrul formării profesionale  

Antreprenoriatul – un model de muncă

  EDUCAȚIE PENTRU NOILE MASS-MEDIA AUDIOVIZUALE  

Crearea RED interactive cu ajutorul instrumentelor digitale

 ALTE PROGRAME DESTINATE PERSONALULUI DIDACTIC

Educația adulților în beneficiul copiilor  

Consiliere şi orientare şcolară

Psihologia dezvoltării copilului

Importanța măsurilor de igienă în contextul social actual

Tehnici de comunicare și influență interpersonală

Împreună pentru educația copiilor, părinți și educatori

Tehnici de comunicare și relaționare în sistemul educațional

Activitatea de achiziții publice în unitățile școlare

Intervenție specifică în situație de bullyng

Organizarea activității compartimentului secretariat din învățământul preuniversitar

Școala părinților

Școala și biblioteca-parteneri pentru educația permanentă

Curriculumului în dezvoltare locală– parteneriat între școlă și operatorii economici

Învățare și cunoaștere prin educație nonformală

Descarcati / vizualizati oferta de formare continuă a CCD Gorj pentru anul școlar 2020-2021

Inscriere online