Cursuri avizate 2021-2022

PROGRAME PRIORITARE

Program de pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de definitivare în învățământ

Program de pregătire a cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în vederea participării la susținerea concursului național de ocupare a posturilor vacante

Rolul și competența profesorului metodist în analiza și evaluarea inspecției de specialitate

Dezvoltarea competențelor de evaluare ale cadrelor didactice care participă la evaluarea lucrărilor scrise din cadrul examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar și a concursului național de ocupare a posturilor vacante

Pregătirea cadrelor didactice în vederea participării în comisiile de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar

 

PROGRAME OFERTA CCD

 

DIDACTICA SPECIALITĂŢII

Educația STEAM în grădiniță

Valențe educative în didactica învățământului primar

Abordarea inovativă a procesului instructiv-educativ

Școala viitorului și inovație în educație

 Dezvoltarea competențelor didactice în învățământul primar

Dificultăți lingvistice în comunicarea didactică

Metode activ-participative centrate pe nevoile elevilor

Limba și literatura română – exerciții de multiliterație

Managementul eficient al utilizării RED la disciplina religie

Interactivitatea și creativitatea în procesul instructiv-educativ

Abordări inovative în didactica disciplinelor din aria curriculară ”Tehnologii”

Cunoașterea și utilizarea elementelor de limbaj muzical

MANAGEMENT EDUCAŢIONAL / INSTITUŢIONAL

Inițiere în managementul proiectelor

Strategii remediale privind abandonul școlar

Parteneriatul școală-familie-comunitate în vederea prevenirii și diminuării abandonului școlar

Strategii eficiente pentru diminuarea abandonului școlar

Management și consiliere pentru cariera didactică

TIC ŞI UTILIZAREA CALCULATORULUI

Instrumente digitale – abordări creative în învățarea online

TIC în activitatea didactică

Instrumente online de predare -evaluare

Utilizarea instrumentelor multimedia în cadrul platformei educaționale MICROSOFT TEAMS

G-Suite – o soluție pentru învățământul la distanță

EDUCAȚIE PENTRU CALITATE

Atribuțiile CEAC în cadrul școlii

EDUCAŢIE PENTRU DREPTURILE OMULUI

Drepturile omului în contextul solidarității între generații

EDUCAŢIE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ

Educația pentru dezvoltarea durabilă

Educația ecologică și de protecție a mediului

EDUCAŢIE PENTRU EGALITATE DE ȘANSE

Tratarea diferențiată a elevilor cu CES

Tehnologii didactice incluzive

Particularități de dezvoltare ale copilului cu CES

Managementul dificultăților de învățare școlară la elevi

EDUCAŢIE PENTRU EGALITATE DE GEN                                                                                         

Promovarea egalității de gen prin educația de tip școlar

EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE                                                                                                              

Prevenirea fenomenului de corupţie în mediul educaţional

EDUCAȚIE ANTIDROG                                                                                                                     

Prevenirea consumului de substanțe ce determină dependență

EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ                                                                                                       

Strategii de valorificare a valențelor interculturalității în demersul didactic

Holocaustul evreilor în perioada interbelică

Animația socio-culturală în educația interculturală

EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ                                                                                                      

Antreprenorul prin prisma profesorului

Promovarea antreprenoriatului de calitate

ALTE PROGRAME DESTINATE PERSONALULUI DIDACTIC ȘI DIDACTIC AUXILIAR                          

Educația experențială și rolul ei în dezvoltarea elevului

Comunicarea în rezolvarea conflictelor din mediul școlar

Activitățile extracurriculare – alternativă în instruirea și educarea elevilor

Performanță prin team-building – jocurile și rolul lor în consolidarea echipei

Valorificarea educației nonformale în context european

Tehnici de comunicare și relaționare în sistemul educațional

Educaţia parentală în contextul promovării parteneriatului şcoală–familie

Rolul școlii și al familiei în contextul învățării online

Educație nonformală și dezvoltare comunitară

Promovarea educației pentru sănătate

Importanța igienei pentru sănătate și starea de bine  în contextul COVID-19 

Stimularea creativității în structura infodocumentara

Importanța lecturii în instruirea și educarea elevilor

Era digitală – o realitate pentru activitățile specifice serviciului secretariat

 

 

Descarcati / vizualizati oferta de formare continuă a CCD Gorj pentru anul școlar 2021-2022

Inscriere online