Portofoliul pedagogului scolar

Unitatea şcolară:  ………………………………………………………………………………………………………………

Pedagog şcolar:   ………………………………………………………………………………………………………………..

Nr. Crt.

Documente

Observaţii

Documente legislative şi manageriale

 1 Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.115/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar ….  descarcati
 2 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii şcolare (personalizat – ROI)
 3 Regulamentul de organizare şi funcţionare a internatului școlar
 4 Structura anului școlar în curs

Documente specifice activității pedagogului şcolar

 5 Planul/programul de activitate semestrial, anual
 6 Condica de activităţi / serviciul pe cămin
 7 Program de lucru/ Orar
 8 Componența/evidența grupului de elevi interni
 9 Caietul pedagogului școlar (cuprinde și frecvența în cămin)
 10 Dosarul activităţilor pedagogice/ didactice derulate cu elevii din cămin  :  analiza SWOT, chestionare, fișe psihopedagogice și de observație ale elevilor, procese verbale încheiate la activităţi și la ședințele cu părinții,  fişe de activitate didactică
 11 Dosarul de corespondență: documente, adrese oficiale, comunicări, note, referate, rapoarte CA cu intervenție
 12 Dosarul activităților extrașcolare: simpozioane, sesiuni de comunicări, parteneriate, protocoale de colaborare etc.
 13 Dosarul activităților metodice cu pedagogii școlari /cerc pedagogic
 14 Materiale de promovare a imaginii instituției
 15 Alte documente care atestă implicarea în alte activități

Documente personale

 16 Decizia / Ordin de numire pe post a pedagogului şcolar
 17 Fişa postului pedagogului şcolar – anexa 13 / OMCTS nr. 6143 din 1 noiembrie 2011  descarcati
 18 Raportul semestrial/anual de activitate al pedagogului şcolar
 19 Fişa de autoevaluare/evaluare anuală a pedagogului şcolar –anexa 6 /OMEN 3597/2014 ( anexa 12 / OMCTS nr. 6143 din 1 noiembrie 2011)  descarcati
 20 Raport de autoevaluare
 21 Curriculum vitae în format europass, însoţit de documente personale referitoare la formarea continuă şi perfecţionarea în specialitate