Regulament de ordine interioara

Regulament de ordine interioară

 Biblioteca CCD Gorj  este colecţia de documente organizată în cadrul instituţiei de învățământ preuniversitar, care se află în serviciul  cadrelor didactice şi este destinată sprijinirii procesului instructiv – educativ, satisfacerii cerinţelor de informare documentară, de lectură şi de studiu  a cadrelor didactice şi celorlalte categorii de personal din   unitatea de   învățământ; este parte integrantă a procesului de instruire, formare şi educare.

CONDIŢII  DE  ÎNSCRIERE

Biblioteca CCD  înscrie cadre didactice titulare şi suplinitoare, alte categorii de personal angajat al unităţii de învățământ pe baza adeverinței de salariat.

Înscrierea la biblioteca  este gratuită .

CONDIŢII  DE  IMPRUMUT

Biblioteca împrumută materiale utilizatorilor înscrişi la bibliotecă pe perioada anului şcolar ( 1 septembrie – 30 iunie ).

Pe perioada vacanţelor de vară pot împrumuta materiale doar cadrele didactice titulare şi personalul angajat permanent.

Cadrele didactice şi celelalte categorii de personal angajat pot împrumuta maxim 3 cărţi   pe o perioadă de 15 de zile, beneficiind de o perioadă de prelungire de până la 10 zile.

Cititorii au obligaţia de a păstra în stare bună materialele împrumutate şi de a le  recondiţiona, dacă este cazul.

Nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizatori se sancţionează  cu plata unei sume aplicată gradual, până la 50 % din valoarea medie de achiziţie a documentelor de bibliotecă din anul precedent.

Deteriorarea, distrugerea sau pierderea documentelor de bibliotecă de către utilizatori sau nerestituirea acestora la biblioteca şcolară după primirea a două înştiinţări de restituire se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea unei sume calculată conform cap. II din  ,, Metodologia de recuperare a documentelor pierdute, distruse ori deteriorate şi de taxare a serviciilor şi a nerespectării termenelor de restituire a publicaţiilor împrumutate din bibliotecile cuprinse în reţeaua învățământului “ aprobată prin

Ord. 4626 din 21 iulie 2005 de MEN

Publicaţiile seriale, lucrările de referinţă şi lucrările care se găsesc întru – un singur exemplar în bibliotecă se consultă numai la sala de lectură .

PROGRAMUL  DE  FUNCŢIONARE  A  BIBLIOTECII  CCD GORJ :

 

Luni, marţi, miercuri ,joi :   08,00  –   16.30

                                                09,00  –   15,30  program cu utilizatorii

                                Vineri :  08,00 – 14,00

                                             09.00 – 13.00 program cu utilizatorii      

 

Nu se pot împrumuta: dicționare, atlase, albume, cărți rare sau într-un singur exemplar, reviste, hărți, enciclopedii. Acestea se pot studia şi folosi numai la sala de lectură a bibliotecii.
Nu se pot împrumuta cărţi în perioada concediului legal de odihnă sau a concediului medical.
La finalizarea fiecărui sfârșit de an școlar utilizatorii sunt obligați să predea cărțile împrumutate..
Drepturile şi îndatoririle cititorilor sunt:
–accesul liber şi gratuit la fondul de carte al bibliotecii;
–să respecte termenele de restituire a publicaţiilor împrumutate;
–să evite pierderea sau deteriorarea publicaţiilor;
–să fie respectuoşi, să păstreze ordinea şi liniştea la sala de lectură/ în bibliotecă;