Programe de formare

Programele de formare, ce vor face parte integranta din Oferta de Formare a CCD Gorj pentru anul scolar 2018 – 2019, au fost avizate. 

PROGRAME PRIORITARE

 1. Program de pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de definitivare în învățământ
 2. Program de pregătire a cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în vederea participării la susținerea concursului național de ocupare a posturilor vacante
 3. Aspecte curriculare și docimologice urmărite în cadrul inspecțiilor de specialitate 
 4. Dezvoltarea competențelor de evaluare ale cadrelor didactice care participă la evaluarea lucrărilor scrise din cadrul examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar și a concursului național de ocupare a posturilor vacante
 5. Pregătirea cadrelor didactice în vederea participării în comisiile de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar

 DIDACTICA SPECIALITĂŢII

 1. Tendințe actuale în didactica  învățământului primar
 2. Proiectarea și realizarea activităților integrate în cadrul disciplinei Arte vizuale și abilități practice
 3. Abordări inovatoare în contextul noului curriculum pentru învățământ preșcolar……
 4. Predarea integrată prin abordarea diferențiată a învățării
 5. Jocul didactic – punte către învățare
 6. Metode alternative de evaluare curentă
 7. Strategii de implicare activă în viața spirituală a comunității școlare
 8. Gramatica normativă
 9. Limitele interpretării textului literar

 MANAGEMENT EDUCAŢIONAL / INSTITUŢIONAL

 1. Managementul resurselor umane în unitățile școlare
 2. Managementul comunicării în organizațiile școlare
 3. Management și consiliere pentru cariera didactică
 4. Cultura organizațională în unităţile de învăţământ
 5. Platforma de învăţare Moodle
 6. TIC ŞI UTILIZAREA CALCULATORULUI
 7. Resurse e-learning pentru activitatea didactică
 8. Pregătirea cadrelor didactice pentru obținerea certificatului ECDL – profil didactic
 9. Utilizarea aplicațiilor Google în educație
 10. Moodle – instrument de învăţare şi predare

  EDUCAȚIE PENTRU CALITATE

 1. Educaţia remedială – componentă  a unei  activități didactice de calitate

 EDUCAŢIE PENTRU DREPTURILE OMULUI

 1. Educație pentru cetățenie democratică și drepturile omului

 

EDUCAŢIE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ

 1. Teorie și practică pentru învățare interactivă în domeniul protecției mediului
 2. Educația pentru protecția mediului

 EDUCAŢIE PENTRU EGALITATE DE ȘANSE

 1. Educația de calitate pentru rromi
 2. Educație incluzivă

 EDUCAȚIE PENTRU EGALITATE DE GEN

 1. Inteligența emoțională privind educația pentru egalitate de gen

EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE

 1. Prevenirea fenomenului de corupţie în mediul educaţional

 EDUCAȚIE ANTIDROG

 1. Consumul, abuzul și dependența de droguri la copii și adolescenți

 

TEHNICI DOCUMENTARE ÎN CDI

 1. Proiecte educative în structurile infodocumentare din învățământul preuniversitar

EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ

 1. Metode interactive utilizate în educația interculturală a comunităților izolate
 2. Europa și diversitatea sa culturală

 EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ

 1. Tranziția de la școală la viața activă – Firma de Exercițiu
 2. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale în învățământul preuniversitar

 EDUCAȚIE PENTRU NOILE MASS-MEDIA AUDIOVIZUALE

 1. TIC și multimedia

 

ALTE PROGRAME

Programe destinate personalului didactic auxiliar

 1. Gestionarea sistemului informatic al unităților școlare
 2. Sistemul integrat al achizițiilor publice în România
 3. Dezvoltarea abilităților practice în laboratoarele școlare
 4. Biblioteca în era internetului
 5. Implementarea SCIM în unitățile de învățământ..

 

Programe destinate adulților

 1. Consiliere și orientare școlară
 2. Prevenirea delincvenţei juvenile în sistem integrat în unităţile de învăţământ preuniversitar
 3. Strategii de intervenție privind violența în mediul școlar
 4. Educarea caracterului (Character First)
 5. Educație nonformală
 6. Folosirea utilă, creativă, sigură a internetului
 7. Parteneriatul școală-familie premisă a unei educații de calitate
 8. Educație pentru sănătate – educație pentru viață

 ACTVITĂŢI ŞTIINŢIFICE, METODICE  ŞI CULTURALE

 1. Timpul liber al adolescentului, șansa de a exersa comportamentele învățate și de a explora limitele
 2. Eficiență și creativitate în activitatea documentaristului
 3. Unitate, continuitate în biblioteca şcolară. 100 de ani de la Marea Unire
 4. Centenarului Marii Uniri de la 1918 – Promovarea simbolurilor naționale
 5. Elemente de noutate în programele școlare la disciplina matematică
Descărcați / vizualizați Oferta de formare continuă în forma detaliată …..