PROGRAME AVIZATE 2017-2018

Oferta de formare continuă a Casei Corpului Didactic Gorj pentru anul școlar 2017-2018.

  • Programe de formare avizate:
PROGRAME PRIORITARE
1. Program de pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de definitivare în învățământ
2. Pregătirea cadrelor didactice cu statut de suplinitor în vederea participării la  concursul național de titularizare
3. Aspecte curriculare și docimologice urmărite în cadrul inspecțiilor de specialitate
4. Abilitare curriculară la clasa a V-a
5. Tehnici de argumentare şi dezbatere
PROGRAME OFERTA CCD

I.

DIDACTICA SPECIALITĂŢII
1. Proiectarea didactică prin abordarea diferenţiată a ȋnvăţării.
2. Tendințe actuale în didactica  învățământului primar
3. Teorii şi practici contemporane în predare-învăţare..
4. Proiectarea și realizarea activităților integrate în cadrul disciplinei Arte vizuale și abilități practice
5. Limba și literatura romană – de la competență la performanță.
6. Ateliere de scriere creativă.
7. Învățarea interactivă a științelor
8. Predarea creativă a orei de  Religie
9. Modalităţi de abordare a disciplinelor opţionale în învățământ

II.

MANAGEMENT EDUCAŢIONAL / INSTITUŢIONAL
1. Gestionarea și administrarea resurselor în unitățile școlare
2. Dezvoltarea controlului managerial intern pe baza procedurilor de lucru.
3. Management și consiliere pentru cariera didactică
4. Creativitate şi inovaţie în educația  nonformală

III.

TIC ŞI UTILIZAREA CALCULATORULUI
1. Aplicații digitale pentru educație
2. Interacțiunea elev-computer
3. Instrumente informatice utilizate în activitatea didactică

IV.

   EDUCAȚIE PENTRU CALITATE
1. Asigurarea calității în școală

V.

EDUCAŢIE PENTRU DREPTURILE OMULUI
1. Să nu uităm Holocaustul

VI.

EDUCAŢIE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ
1. Teorie și practică pentru învățare inovativă în domeniul protecției mediului

VII.

EDUCAŢIE PENTRU EGALITATE DE ȘANSE
1. Educație fără frontiere
2. Integrarea elevilor cu cerinţe educative speciale în comunitățile educaționale

VIII.

EDUCAȚIE PENTRU EGALITATEA DE GEN  
1. Promovarea egalităţii de gen

IX.

EDUCAȚIE ENTICORUPȚIE
1. Prevenirea fenomenului de corupţie în mediul educaţional

X.

EDUCAȚIE ANTIDROG
1. Prevenirea consumului de substanţe dependente

XI.

TEHNICI DOCUMENTARE ÎN CDI
1. Didactica lecturii în  spațiul infodocumentar

XII.

Educație interculturală
1. Identități culturale ale minorităților

XIII.

EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ
1. Firma de exercițiu – premisa unui antreprenoriat de succes

XIV.

EDUCAȚIE PENTRU NOILE MASS-MEDIA AUDIOVIZUALE
1. Mass-media și opinia publică
2. Blogul: instrument de modernizare a practicilor pedagogice şi a serviciilor documentare

XV.

ALTE PROGRAME
  1. Programe destinate personalului didactic auxiliar
Tehnici moderne de comunicare bazate pe soft–uri specifice serviciului secretariat
Achiziții publice.
Utilizarea platformelor software dedicate publicărilor personale și creării de site-uri
Activități procedurale specifice compartimentului contabilitate
  1. Programe destinate adulților
Strategii educaţionale privind combaterea absenteismului  şi abandonului şcolar
Elemente fundamentale pentru dezvoltarea abilităților de viață
Metode non-formale de dezvoltare personală
Elaborarea publicaţiilor şi lucrărilor metodico-ştiinţifice
ACTVITĂŢI ŞTIINŢIFICE, METODICE  ŞI CULTURALE

1.

Dezvoltarea abilităților de viață a elevilor interni prin activități nonformale

2.

Educaţie pentru democraţie

3.

Educaţie interculturală în centrul infodocumentar

4.

Promovarea imaginii bibliotecii scolare

5.

Evaluarea la matematică