Cursuri in derulare

 Cursuri avizate cuprinse în Oferta de formare continuă a CCD Gorj

2021 – 2022

  Interactivitatea și creativitatea în procesul instructiv-educativ
Abordarea inovativă a procesului instructiv-educativ
Educația experențială și rolul ei în dezvoltarea elevului
Prevenirea consumului de substanțe ce determină dependență
Instrumente digitale – abordări creative în învățarea online
Holocaustul evreilor în perioada interbelică
Tratarea diferențiată a elevilor cu CES
Rolul școlii și al familiei în contextul învățării online
Drepturile omului în contextul solidarității între generații
Inițiere în managementul proiectelor
Particularități de dezvoltare ale copilului cu CES
Educația STEAM în grădiniță 
Comunicarea în rezolvarea conflictelor din mediul școlar
Promovarea educației pentru sănătate
Dezvoltarea competențelor de evaluare ale cadrelor didactice
 Importanța lecturii în instruirea și educarea elevilor
Animația socio-culturală în educația interculturală
Metode activ-participative centrate pe nevoile elevilor
Parteneriatul școală-familie comunitate în vederea prevenirii și diminuării abandonului școlar
Tehnici de comunicare și relaționare în sistemul educațional
Atribuțiile C.E.A.C în cadrul școlii
Educație nonformală și dezvoltare comunitară
Stimularea creativității în structurile infodocumentare din învățământul preuniversitar
Activitățile extracurriculare-alternativă în instruirea și educarea elevilor
Valorificarea educației nonformale în context european
Educația pentru dezvoltare durabilă
Promovarea antreprenoriatului de calitate
Valențe educative în didactica învățământului primar
Performanță prin team-bilding jocurile și rolul  lor în consolidarea echipei
Cunoașterea și utilizarea elementelor de limbaj muzical
Managementul eficient al utilizării Resurselor Educaționale Deschise (R.E.D.) la disciplina religie
Strategii remediale privind abandonul școlar
Era digitală – o realitate pentru activitățile specifice serviciului de secretariat
Rolul și competența profesorului metodist în analiza și evaluare inspecției de specialita

Programe de formare continuă din oferta de programe a C.C.D. Gorj, avizată de către conform adresei Direcția Generală Management Resurse Umane și Rețea Școlară / Direcția Formare Continuă cu nr. 33825/28.10.2021

 

Strategii eficiente pentru diminuarea  abandonului școlar
Educația parentală în contextul promovării parteneriatului școală-familie
Tehnologii didactice incluzive
Strategii de valorificare a valențelor interculturalității în demersul didactic
Managementul dificultăților de învățare școlară la elevi
Utilizarea instrumentelor multimedia în cadrul platformei educaționale Microsoft Teams
Instrumente on-line de predare – evaluare

Programe de formare ale altor furnizori de formare continuă și derulate de C.C.D. Gorj

 

CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare de nivel II – învățământ gimnazial
CRED-“Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare – Formare nivel 2
CRED-Managementul implementării eficiente a curriculumul național. MANAGER-CRED. Formare nivel 1
Managementul organizatiilor scolare  
Compasiune și acțiune – program de prevenire a bullying-ului în școală
Leadership si management in organizatiile scolare
Dezvoltarea competențlor digitale transdisciplinare pentru cadrele didactice din invățământul preuniversitar
Dezvoltarea competențelor de management educațional
Mediator școlar-program de mediere în școală
Educație incluzivă-provocări și dileme pentru o școală a viitorului