Informații cu privire la aplicarea Procedurii specifice privind recunoasterea si echivalarea în credite profesionale transferabile a competențelor dobândite în cadrul programelor pentru abilitare funcțională

 Echivalare credite profesionale transferabile la nivelul unității de învățământ, prin recunoașterea și echivalarea competențelor dobândite, ca urmare a participării la programe pentru abilitare funcțională

         În data de 19.10.2022, Casa Corpului Didactic Gorj a postat pe site informații legate de activitatea de echivalare a creditelor profesionale transferabile, modificată conform OME nr.4224/06.07. 2022 pentru aprobarea ,,Metodologiei-cadru privind asigurarea calitatii programelor pentru dezvoltarea profesionala continua a cadrelor didactice din învatamantul preuniversitar si de acumulare a creditelor profesionale transferabile’’.

Documentele pot fi în continuare consultate accesând link-ul:

http://www.ccdgorj.ro/echivalare-cpt/legislatie-formare-in-cariera-didactica/

Aceste date au fost transmise, pe adresele de email ale tuturor unităților școlare din județul Gorj.

      În completarea informațiilor de mai sus, vă precizăm că Ministerul Educației a elaborat și postat pe site ,,Procedura specifică privind recunoasterea si echivalarea în credite profesionale transferabile a competențelor dobândite în cadrul programelor pentru abilitare funcțională’’,

Procedura se aplică în toate unitățile de învățământ, în domeniul recunoașterii și echivalării în credite profesionale transferabile a competențelor dobândite în cadrul programelor pentru abilitare funcțională de către cadrele didactice care au participat la diverse tipuri de activități din categoria programe pentru abilitare funcțională și care dețin documente-suport de certificare a participării/ absolvirii.

Conform acestei proceduri:

Art. 1. (1) Programele pentru abilitare funcţională se desfăşoară în unitatea de învăţământ sau în afara acesteia.

(2) Recunoașterea și echivalarea în credite profesionale transferabile a competențelor dobândite de cadrele didactice prin participarea la programe din categoria programe pentru abilitare funcţională se realizează, la solicitarea scrisă a cadrului didactic, la nivelul unităţii de învăţământ în care acesta îşi desfăşoară activitatea, prin Comisia pentru mentorat didactic şi formare în cariera didactică, denumită, în continuare, Comisia pentru mentorat didactic.

Art. 2. Cadrele didactice care au parcurs și au finalizat diverse tipuri de activități asimilate categoriei programelor pentru abilitare funcțională, depun la secretariatul unității de învățământ în care sunt încadrate în anul școlar respectiv sau în care au norma de bază, în perioada precizată în Metodologia-cadru, un dosar cuprinzând următoarea documentație:

  1. Cerere prin care cadrul didactic solicită recunoașterea, echivalarea și acordarea unui număr de credite profesionale transferabile, pentru anul școlar anterior sau pentru ultimul an de activitate didactică în situația suspendării contractului de muncă/rezervării postului didactic/catedrei didactice în conditiile legii;
  2. Opis privind conținutul dosarului;
  3. Copii ale documentelor eliberate de organizator/furnizor care atestă participarea la programe pentru abilitare funcțională, în care se precizează perioada și durata de desfășurare a programului pentru abilitare funcțională, pentru fiecare program pentru care se solicită recunoșterea și echivalarea, după ce acestea au fost verificate prin confruntare cu originalul;
  4. Declarație pe propria răspundere prin care se confirmă că documentele depuse la dosar îi aparțin.

Art. 3. (1) Cererile cadrelor didactice pentru recunoașterea și echivalarea în credite profesionale transferabile a competențelor dobândite prin participarea la programe pentru abilitare funcțională se înregistreaza la secretariatul unității de învățământ.

(2) Directorul unității de învățământ repartizează cererile și dosarele Comisiei pentru mentorat didactic.

(3) La nivelul Comisiei pentru mentorat didactic se creează un registru electronic de evidență a cererilor și a dosarelor analizate.

(4) Comisia pentru mentorat didactic evaluează documentele din dosarele depuse de cadrele didactice solicitante și acordă credite profesionale transferabile în conformitate cu punctajele prevăzute în Grila de acordare a unui număr de credite profesionale transferabile personalul didactic, la nivelul unității de învățământ, prin recunoașterea și echivalarea competențelor dobândite, ca urmare a participării la programe pentru abilitare funcțională (Anexa nr. 1).

(5) În urma evaluării dosarelor, Comisia pentru mentorat didactic întocmește un proces-verbal privind activitatea desfașurata (conform modelului din Anexa 2) și elaboreaza o situație centralizatoare a solicitărilor de recunoaștere, echivalare și de acordare a unui număr de credite profesionale transferabile în urma parcurgerii unui program/programe pentru abilitare funcțională, pe care o transmite spre validare consiliului de administrație al unității de învățământ.

(6) Pentru cadrele didactice care au solicitat recunoasterea și echivalarea în credite profesionale transferabile a competențelor dobândite ca urmare a participării la programe pentru abilitare funcțională, validate în consiliul de administratie, unitatea de învătămant eliberează o adeverință care atestă numărul de credite profesionale transferabile obtinuțe. (Anexa nr. 3).

Conform art. 8 din Procedura ,,Calendarul activităților prevăzute de prezenta procedură constituie Anexa nr. 4.

Pentru anul școlar 2022-2023, termenele prevăzute în Anexa nr. 4 se prelungesc cu 30 de zile lucrătoare.

În conformitate cu aceste precizări calendarul activităților pentru anul școlar 2022-2023 este:

Până la 25 noiembrie 2022 Depunerea dosarelor la secretariatul unității de învățământ la care este încadrat în anul școlar respectiv sau în care au norma de bază
25 noiembrie 2022 -03 ianuarie 2023 Analiza și evaluarea dosarelor de către Comisia pentru mentorat didactic din cadrul unității de învățământ
04 ianuarie 2023- 17 ianuarie 2023 Validarea de către consiliul de administrație a situatței centralizate privind numărul de credite profesionale transferabile acordate
18 ianuarie 2023 – 01 februarie 2023 Eliberarea de către unitatea de învățământ a adeverințelor prevazute în Anexa 2
Pana la 28 februarie 2023 Comunicarea situației centralizate privind acumularea numărului de credite profesionale transferabile pentru cadrele didactice încadrate în unitatea de învățământ, validată de consiliul de administratie, inspectorului școlar pentru dezvoltarea resursei umane al ISJ Gorj și profesorului metodist cu atribuții privind mentoratul pentru dezvoltare profesională, din Casa Corpului Didactic Gorj

 

 

 

 

 

 

Casa Corpului Didactic Gorj

Conducerea Casei Corpului Didactic Gorj