FORMULAR DE INSCRIERE LA CURSURILE AVIZATE

PENTRU ANUL SCOLAR 2018 - 2019

NUMELE *

PRENUMELE*

E-MAIL*

TELEFON*

MEDIUL *

Urban Rural

GRAD *

Grad did. I Grad did. II Definitivat Fara grad didactic

UNITATEA SCOLARA*

SPECIALIZAREA*

* campuri obligatorii

PROGRAME PRIORITARE

Program de pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de definitivare în învățământ

Program de pregătire a cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în vederea participării la susținerea concursului național de ocupare a posturilor vacante

Aspecte curriculare si docimologice urmărite în cadrul inspecțiilor de specialitate

Dezvoltarea competențelor de evaluare ale cadrelor didactice care participă la evaluarea lucrărilor scrise din cadrul examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar Si a concursului național de ocupare a posturilor vacante

Pregătirea cadrelor didactice în vederea participării în comisiile de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar

DIDACTICA SPECIALITATII

Tendințe actuale în didactica învățământului primar

Proiectarea și realizarea activităților integrate în cadrul disciplinei Arte vizuale și abilități practice

Abordări inovatoare în contextul noului curriculum pentru învățământ prescolar

Predarea integrată prin abordarea diferențiată a învățării

Jocul didactic – punte către învățare

Metode alternative de evaluare curentă

Strategii de implicare activă în viața spirituală a comunității scolare

Gramatica normativă

Limitele interpretării textului literar

MANAGEMENT EDUCATIONAL / INSTITUTIONAL

Managementul resurselor umane în unitățile scolare

Managementul comunicării în organizațiile scolare

Management si consiliere pentru cariera didactică

Cultura organizațională în unităţile de învăţământ

Platforma de învăţare Moodle

TIC SI UTILIZAREA CALCULATORULUI

Crearea unei platforme educaționale online

Resurse e-learning pentru activitatea didactică

Pregătirea cadrelor didactice pentru obținerea certificatului ECDL – profil didactic

Utilizarea aplicațiilor Google în educație

Moodle - instrument de învăţare şi predare

EDUCATIE PENTRU CALITATE

Educaţia remedială – componentă a unei activități didactice de calitate

EDUCATIE PENTRU DREPTURILE OMULUI

Educație pentru cetățenie democratică Si drepturile omului

EDUCATIE PENTRU DEZVOLTARE DURABILA

Teorie si practică pentru învățare interactivă în domeniul protecției mediului

Educația pentru protecția mediului

EDUCATIE PENTRU EGALITATE DE SANSE

Educația de calitate pentru rromi

Educație incluzivă

EDUCATIE PENTRU EGALITATE DE GEN

Inteligența emoțională privind educația pentru egalitate de gen

EDUCATIE ANTICORUPTIE

Prevenirea fenomenului de corupţie în mediul educaţional

EDUCATIE ANTIDROG

Consumul, abuzul si dependența de droguri la copii si adolescenți

TEHNICI DOCUMENTARE IN CDI

Proiecte educative în structurile infodocumentare din învățământul preuniversitar

EDUCATIE INTERCULTURALA

Metode interactive utilizate în educația interculturală a comunităților izolate

Europa si diversitatea sa culturală

EDUCATIE ANTREPRENORIALA

Tranziția de la scoală la viața activă - Firma de Exercițiu

Dezvoltarea competențelor antreprenoriale în învățământul preuniversitar

EDUCATIE PENTRU NOILE MASS-MEDIA AUDIOVIZUALE

TIC și multimedia

ALTE PROGRAME

Gestionarea sistemului informatic al unităților scolare

Sistemul integrat al achizițiilor publice în România

Dezvoltarea abilităților practice în laboratoarele scolare

Biblioteca în era internetului

Implementarea SCIM în unitățile de învățământ

Consiliere si orientare scolară

Prevenirea delincvenţei juvenile în sistem integrat în unităţile de învăţământ preuniversitar

Strategii de intervenție privind violența în mediul scolar

Educarea caracterului (Character First)

Educație nonformală

Folosirea utilă, creativă, sigură a internetului

Parteneriatul scoală-familie premisă a unei educații de calitate

Educație pentru sănătate – educație pentru viață

Prin trimiterea acestui formular declar pe propria raspundere ca datele sunt corecte si imi dau acordul privind utilizarea electronica a acestora.