Procedură Concurs pentru constituirea Corpului de metodiști

CATRE TOATE UNITATILE DE INVATAMANT DIN JUDEȚUL Gorj
In atenția directorilor și responsabililor cu perfectionarea,

Urmare adresei nr. 39014/21.09.2017, emisă de MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE și înregistrată la I.S.J. Gorj

Calendarul Concursului pentru constituirea Corpului de metodiști al ISJ Gorj a fost modificat conform P.O: nr. 15513 din 25.09.2017, aprobata in Consiliul de Administrație al ISJ Gorj în data de 25.09.2017.

Calendar concurs :

  •  25 septembrie – Afişare pe site-ul web al ISJ Gorj, http://isj.gj.edu.ro/, a informaţiilor privind desfăşurarea selecţiei.
  • 25 septembrie -4 octombrie – depunerea de către cadrul didactic, la secretariatul I.Ş.J. Gorj, a dosarului solicitat.
  • 05-11 octombrie – evaluarea candidaţilor prin probă scrisa.
  • 12 octombrie – aprobarea listei cadrelor didactice care fac parte din corpul de metodişti către C.A. al I.Ş.J. Gorj.
  • 13 octombrie – Emiterea de către inspectorul general a deciziei care atestă calitatea de membru al corpului de metodişti al I.Ş.J. Gorj şi transmiterea ei către M.E.N. – Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară Naţională.
  • 13 octombrie – transmiterea către CCD Gorj a deciziei privind includerea cadrelor didactice în corpul de metodişti ai ISJ Gorj pentru anul şcolar 2016-2017
  • 13 octombrie – transmiterea către DGMPDFC  din cadrul M.E.N. de către CCD Gorj a documentelor solicitate cf. Adresei nr. 39014/21.09.2017

Numar de locuri pentru fiecare disciplina:

ARTE  14 locuri
BIOLOGIE  12 locuri
CHIMIE  11 locuri
DISCIPLINE TEHNICE  42 locuri
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT  15 locuri
FIZICĂ  11 locuri
GEOGRAFIE     9 locuri
INFORMATICĂ  13 locuri
INVATAMANT PRESCOLAR  35 locuri
ISTORIE  13 locuri
ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR  30 locuri
LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ  20 locuri
LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ  14 locuri
LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ     1 loc
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNA  27 locuri
MATEMATICĂ  27  locuri
ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL INTEGRAT    5 locuri
ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL    7 locuri
RELIGIE  12 locuri
SOCIO-UMANE    8  locuri

– documente necesare înscrierii: acte necesare inscriere

– adresa MEN nr.30914/21.09.2017 :scan

– procedură selectie corp de metodiști :procedura selectie metodisti 2017-2018

BIBLIOGRAFIE:

– Legea Educaţiei Naţionale Legea nr. 1 / 10.01.2011 ;

– O.M.E.C.T.S. nr. 5561 / 07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar;

– O.M.E.C.T.S. nr. 5562 / 07.10.2011 pentru aprobarea Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile;

– O.M.E.C.T.S. nr. 4814 / 31.08.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ;

– O.M.E.N.C.Ș nr. 3129 / 01.02.2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5561/2011;

– O.M.E.C.T.S. nr. 5547 / 06.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

– O.M.E.C.T.S. nr. 5530 / 05.10.2011 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare;

– O. M.E.N.C.Ș.  nr. 5079 / 31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

–  O.M.E.C.T.S. nr. 5553/ 07.10.2011 privind aprobarea Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar.

Vasile FICEA

Informatician CCD Gorj